Mūsų rūpestis ir pareiga, kad visos Jūsų teisės būtų apsaugotos ir realizuotos iki smulkmenų.

DAR DVIEJOSE TURISTŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS UAB „FRESHTRAVEL“ NEMOKUMO, BYLOSE PRIŠ VALSTYBĘ PASIEKTA PERGALĖ!

 • 2016-05-11

Jolita Juškaitė

Lietuvos Respublikos teismai ryžtingai apgynė piliečių, nukentėjusių nuo nesąžiningų arba nesėkmingų kelionių organizatorių veiklos, interesus. Ne taip dažnai galima nuoširdžiai pasidžiaugti teisingumo triumfu ypač pasiekiamu piliečių prieš savo valstybę, tačiau šis atvejis kaip tik įrodo, kad Lietuva jau tvirtai žengia brandžios demokratinės valstybės keliu ir Lietuvos piliečiams užtikrinta teisė įrodyti savo teisingumą teismuose, bei prisiteisti žalos atlyginimą, net jei kaltininkas Valstybė (Lietuvos Respublika).

2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (gerbiama teisėja Irena Paulauskienė) priėmė du sprendimus dviejose administracinėse bylose, kuriais tenkino 24 ir 10 Pareiškėjų, nukentėjusių nuo kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ nemokumo, pareiškimus Lietuvos valstybei dėl turtinės žalos atlyginimo, kuri atsirado dėl to, jog nacionaliniais teisės aktais nebuvo užtikrinta 1990 m. birželio 13 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ (toliau – Direktyva) garantuojama turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju. Viso keliautojams iš valstybės priteista 18 533, 63 eurų žalos atlyginimo, ir teisinio atstovavimo išlaidos.

Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad tai jau antras ir trečias teismo sprendimai Lietuvos istorijoje, kai žala priteisiama iš valstybės dėl netinkamo kelionių organizatorių veiklos reguliavimo ir dėl to atsiradusios žalos atlyginimo. Pirmas teismo sprendimas, kurio buvo “pralužti ledai”, buvo priimtas 2016-03-03 (gerbiama teisėja Ina Kirkutienė). Pirmuoju teismo sprneidmu buvo priteista žala iš valstybės keliautojams, nukentėjusiems nuo UAB Go planet travel veiklos. Taigi šių dviejų kvalifikuotų teisiėjų sprenidmais yra suformuotas tvirtas precedentas, kuriuo Lietuvos Respublikos piliečiai gali jaustis saugūs ir jaustis ginami, nes kelionių organizatoriaus nemokumo atveju jiems laiduojama teisė į patirtų nuostolių atlyginimą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, jog „nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kad kelionių organizatorė tapo nemoki, jos organizuotos kelionės neįvyko, o pareiškėjai gavo tik dalį už keliones sumokėtų pinigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos. Šios faktinės aplinkybės rodo, kad nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamuoju atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjų) teisių apsaugos. Taigi, valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, o tai leidžia teigti, kad buvo padarytas pakankamai rimtas Europos Sąjungos teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė“.

Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat pažymėjo, jog „Atsakovės atstovės Ūkio ministerijos pozicija, kad visų dėl neįvykusių kelionių patirtų nuostolių atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas pareiškėjams reiškiant reikalavimus bankroto byloje, yra nepagrįsta. Būtent valstybei narei kyla pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą, ir atlyginti žalą už Direktyvos neįgyvendinimą (žr. Teisingumo Teismo sprendimus Andrea Francovich ir Brasserie bylose). Šiuo atveju akivaizdu, kad tokią pareigą valstybė vykdė netinkamai, kadangi nustatytas nacionalinis reguliavimas neužtikrino visiško patirtų nuostolių atlyginimo. Taip pat šiuo atveju nėra svarbūs kelionės organizatoriaus veiksmai, dėl kurių jis tapo nemokus. Šiuo klausimu 1999 m. birželio 15 d. sprendimo Rechberger ir kt. (C-140/97, Rink. p. I-3499) 74 punkte Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad Direktyvos 7 straipsnyje nustatytas įpareigojimas pasiekti tam tikrą rezultatą, t. y. užtikrinti kelionių paketo pirkėjų teisę į garantuotą įmokėtų lėšų kompensavimą ir repatriaciją kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju, taip pat, kad šia garantija siekiama apsaugoti vartotoją nuo nemokumo, nesvarbu dėl kokių priežasčių, padarinių. Remdamasis šiais samprotavimais Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokios aplinkybės kaip neatsargus kelionių organizatoriaus elgesys arba ypatingų ar nenumatytų aplinkybių atsiradimas negali būti kliūtis kompensuoti įmokėtas lėšas ir repatrijuoti vartotoją pagal Direktyvos 90/314 7 straipsnį (žr. minėto sprendimo Rechberger ir kt. 75 ir 76 punktus). Be to, tokį Direktyvos 90/314 7 straipsnio aiškinimą patvirtina jos siekiamas tikslas – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį (žr. minėto sprendimo Dillenkofer ir kt. 39 punktą). Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyvos 90/314 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į jo taikymo sritį patenka atvejis, kai kelionės organizatorius tapo nemokus dėl savo apgaulingų veiksmų“.

 

Taigi Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, jog nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrinta Direktyvos garantuojama turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, dėl to pareiškėjai patyrė nuostolių, kuriuos valstybė turi atlyginti.

Tačiau teismas nepriteisė Pareiškėjams neturtinės žalos motyvuodamas tuo, jog „CK 6.754 straipsnio 5 dalis taikytina įvykusios kelionės atveju. Nagrinėjamu atveju kelionė apskritai neįvyko. Be to, kaip matyti, pareiškėjų neigiami išgyvenimai iš esmės yra susiję su kelionių organizatoriaus įsipareigojimų, numatytų kelionių sutartyse, neįvykdymu, o ne su valstybės institucijų galimai neteisėtais veiksmais. Taigi, nesant nustatytų neteisėtų valstybės institucijų (jos pareigūnų) veiksmų, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų skundo reikalavimo atlyginti neturtinę žalą“.     

Taip pat Teismas iš Lietuvos valstybės priteisė Pareiškėjams 5 proc. metines procesines palūkanas bei dalį bylinėjimosi išlaidų.

Kadangi šiose bylose nukentėjusiuosius sėkmingai atstovavo Advokatas Justas Vilys ir šiai dienai jau yra rengiamas papildomas ieškinys, kuriuo bus prašoma priteisti žalos atlyginimą iš valstybės, kviečiame tuos, kas der nesuskubo apginti savo teisių, kreitis į advokato Justo Vilio kontorą ir prisijungti prie ruošiamo pareiškimo valstybei dėl žalos atlyginimo, priename, kad senaties terminas dėl žalos atlyginimo yra 3 metai, tad laiko nėra labai daug.

Norinčius prisijungti prie pareiškimo prašome kreiptis į:                                                                                                                        advokato padėjėją Jolitą Juškaitę el.p.jolita.juskaite@vilys.lt, tel. Nr. 865954250.

 
BENDRA INFORMACIJA ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ UAB „VOYAGE-VOYAGE“, UAB „GO PLANET TRAVEL“ AR UAB „FRESHTRAVEL“ NEMOKUMO IR NORINTIEMS PRISIJUNGTI PRIE NAUJAI RENKAMŲ PAREIŠKĖJŲ GRUPIŲ

 • 2016-03-09


Asmenims, norintys prisijungti prie naujai renkamų grupių pareiškimams pateikti, el.paštu info@vilys.lt reikia atsiųsti šiuos dokumentus:

 1. Kelionės sutartis su kelionių organizatoriumi
 2. Mokėjimo už kelionę įrodymai (banko išrašai (nereikia eiti į banką, užtenka prisijungti prie el. bankininkystės), pinigų perdavimo-priėmimo kvitai (nereikia eiti į banką, užtenka prisijungti prie el. bankininkystės)
 3. Dokumentai, patvirtinantys, jog esate gavę draudimo išmoką ar kelionių
  agentūra grąžino Jums pinigus už nepavykusią kelionę
 4. Prašymas turizmo departamentui dėl kompensavimo procedūros inicijavimo
  (jeigu tokį rašėte)
 5. Gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr.
 6. Nepilnamečių asmenų gimimo liudijimai arba santuokos liudijimai, jeigu keitėsi pavardė po kelionės sutarties sudarymo
 7. UŽPILDYTI PRISEGAMĄ LENTELĘ

Taip pat sumokėti atstovavimo mokestį:          

100 EUR kiekvienam turėjusiam vykti į kelionę asmeniui, nes kiekvienas asmuo bus įtrauktas į bylą kaip pareiškėjas (net ir nepilnamečiai vaikai).

Kai surinksime pakankamą asmenų grupę, gausime iš Jūsų aukščiau nurodytus dokumentus, atsiųsime pasirašyti atstovavimo sutartis ir nurodysime atstovavimo mokesčio rekvizitus.

Prašome viską atsiųsti vienu kartu viename faile.

Kilus klausimams, kreiptis į advokato padėjėją Jolitą Juškaitę el.p. jolita.juskaite@vilys.lt, tel. Nr. 865954250.

lentelė:

Asmens vardas, pavardė

(įvardijamas kiekvienas turistas (turistų grupė), kuris vyko į kelionę

Asmens kodas Sumokėti pinigai už kelionę

EUR

Draudimo išmoka

EUR

Kelionių agentūros grąžinti pinigai

EUR

Prašoma grąžinti suma EUR
           
           
           

 
RENKAMA NAUJA NUKENTĖJUSIŲ NUO UAB “GO PLANET TRAVEL” GRUPĖ !

 • 2016-03-07

Rengiamas naujas ieškinys Lietuvos valstybei dėl žalos atlyginimo nuo UAB “Go planet travel” veiklos nukentėjusių keliautojų naudai! Kviečiame prisijungti!  

2016 m. kovo 3 d. sprendimu Vilniaus apygardos administraciniam teismui patenkinus ieškinį ir piteisus žalos atlyginimą iš Lietuvos Valstybės keliautojams, patyrusiems nuostolių dėl kelionių organizatoriaus UAB “Go planet travel” veiklos, kilo klausimas o ką daryti likusiems keliautojams? Turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos duomenimis nuo UAB “Go planet travel” veiklos nukentėjo 837 keliautojai, tuo tarpu ieškinį pateikė ir žalos atlyginimas priteistas tik palyginti mažai dalelei – 28 keliautojams.

Kadangi teismo sprendimas galioja tik šalims, tarp kurių nagrinėjams ginčas, tam, kad būtų atlyginta žala likusiai grupei žmonių – 809 keliautojams – taip pat reikia kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo.

Kadangi jau gavome aktyvių keliautojų, nukentęjusių nuo UAB “Go planet travel” veiklos, prašymus pradėti naują procesą, pradedame rengti dar vieną ieškinį ir kviečime prisijungti visus nuo UAB “Go planet travel” veiklos nukentėjusius keliautojus.

Kartu bus galima greičiau, efektyviau ir pigiau  apginti visų nukentėjusių interesus.

Dėl informacijos ir prisijungimo prie rengiamo ieškinio prašome kreiptis į Advokatą Justą Vilį arba advokato padėjėją Jolitą Juškaitę (tel.: +370 659 54250 , el.paštas jolita.juskaite@vilys.lt )
TURISTŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS UAB GO PLANET TRAVEL NEMOKUMO, BYLOJE PASIEKTA PERGALĖ!

 • 2016-03-04

2016 m. kovo 3 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo visiškai tenkino 28 Pareiškėjų, nukentėjusių nuo kelionių organizatoriaus UAB Go Planet Travel nemokumo, pareiškimą Lietuvos valstybei dėl patirtos turtinės žalos, o dalyje dėl neturtinės (moralinės) žalos priteisimo reikalavimą atmetė. Žalos atlyginimas priteistas dėl to, jog nacionaliniais teisės aktais nebuvo užtikrinta 1990 m. birželio 13 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ (toliau – Direktyva) garantuojama turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju. 

Teismas konstatavo, jog „nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai kelionių organizatorius tapo nemokus, o jo organizuotos kelionės neįvyko, todėl pareiškėjams nacionaliniais aktais, įgyvendinančiais Direktyvos nuostatas, turėjo būti garantuotas visų už keliones sumokėtų pinigų grąžinimas. Tačiau pareiškėjai atgavo tik dalį už keliones sumokėtų pinigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (įvykdymo užtikrinimo suma ne mažesnė kaip 5 procentai kelionių agentūros ar kelionių agento praėjusių kalendorinių metų metinių įplaukų), buvo nepakankamos. Šios faktinės aplinkybės rodo, kad nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas (Turizmo įstatymo 8 str. 7 d.) aptariamuoju atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjų) teisių apsaugos. Tai rodo, jog valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, kas sudaro pagrindą teigti, jog buvo padarytas pakankamai rimtas Europos Sąjungos teisės pažeidimas, už kurį Valstybei kyla atsakomybė. Atsakovo atstovo Ūkio ministerijos pozicija, kad visų dėl neįvykusių kelionių patirtų nuostolių atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas pareiškėjams reiškiant reikalavimus bankroto byloje, yra nepagrįstas. Būtent valstybei narei kyla pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą. Šiuo atveju akivaizdu, kad tokią pareigą Valstybė vykdė netinkamai, kadangi nustatytas nacionalinis reguliavimas neužtikrino visiško patirtų nuostolių atlyginimo. Taip pat šiuo atveju nėra svarbūs kelionės organizatoriaus veiksmai, dėl kurių jis tapo nemokus. Šiuo klausimu 1999 m. birželio 15 d. Sprendimo Rechberger ir kt. (C-140/97, Rink. p. I-3499) 74 punkte Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad Direktyvos 7 straipsnyje numatytas įpareigojimas pasiekti tam tikrą rezultatą, t. y. užtikrinti kelionių paketo pirkėjų teisę į garantuotą įmokėtų lėšų kompensavimą ir repatriaciją kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju, taip pat, kad šia garantija siekiama apsaugoti vartotoją nuo nemokumo, nesvarbu dėl kokių priežasčių, padarinių. Remdamasis šiais samprotavimais Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokios aplinkybės, kaip neatsargus kelionių organizatoriaus elgesys arba ypatingų ar nenumatytų aplinkybių atsiradimas, negali būti kliūtis kompensuoti įmokėtas lėšas ir repatrijuoti vartotoją pagal Direktyvos 90/314 7 straipsnį (žr. minėto Sprendimo Rechberger ir kt. 75 ir 76 punktus). Be to, tokį Direktyvos 90/314 7 straipsnio aiškinimą patvirtina jos siekiamas tikslas – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį (žr. minėto Sprendimo Dillenkofer ir kt. 39 punktą). Teisingumo Teismas nurodė, jog Direktyvos 90/314 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į jo taikymo sritį patenka atvejis, kai kelionės organizatorius tapo nemokus dėl savo apgaulingų veiksmų“.

 

Taigi teismas konstatavo, jog Lietuvos valstybėje nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos tikslų, susijusių su turistų teisių apsauga kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, todėl yra pagrindas priteisti pareiškėjams turtinės žalos atlyginimą.

Tačiau teismas nepriteisė Pareiškėjams neturtinės žalos motyvuodamas tuo, jog „CK 6.754 straipsnio 5 dalis taikytina įvykusios kelionės atveju. Nagrinėjamu gi atveju, kelionė apskritai neįvyko. Be to, kaip matyti, pareiškėjų neigiami išgyvenimai iš esmės yra susiję su kelionių organizatoriaus įsipareigojimų, numatytų kelionių sutartyse, neįvykdymu, o ne su valstybės institucijų galimai neteisėtais veiksmais. Taigi, nesant nustatytų neteisėtų valstybės institucijų (jos pareigūnų) veiksmų, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų skundo reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo“.

Taip pat Teismas iš Lietuvos valstybės priteisė Pareiškėjams 5 proc. metines procesines palūkanas bei dalį bylinėjimosi išlaidų.

 
Mūsų partneriai

Edgaras Schartner

Rankestr. 8
10789 Berlin
Deutschland

Office: +49 (0)30 832 18 80 20
Mobile: +49 (0)170 216 11 29
email: schartner@rae-broda.de
http://www.rae-broda.de/en/professionals/edgaras-schartner

Melis Ersöz

Adress - Zeytinlik Mahallesi, Ray Sokak No:7/16 34140 Bakırköy – İstanbul

Fax: +90-212-6604990

Office: +90-212-6604900
Mobile: +90-532-7425180

email: ersoz@ersoz-legal.com
http://www.ersoz-legal.com/Default.aspx© Justas Vilys - advokatų kontora